Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מקדים

Silabus Items: 

עקרונות ומושגים
עקרונות ומושגים בפנסיה וגמל
מעמדו של סוכן הביטוח והיועץ הפנסיוני
חוקים ותקנות

Show on Homepage: 

70 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת משרד האוצר ביסודות הביטוח ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה.
הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות שוק ההון והביטוח.
המבחן ביסודות הביטוח הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

 

מטרות הקורס

 • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת ההסמכה ביסודות הביטוח.
 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

 • עקרונות ומושגים
 • עקרונות ומושגים בפנסיה וגמל
 • מעמדו של סוכן הביטוח והיועץ הפנסיוני
 • חוקים ותקנות

מרצים

דרישות קדם

לא נדרש ידע מקדים

מבנה הקורס

עקרונות ומושגים
 • זיקת הביטוח 
 • חובת הגילוי 
 • שיפוי
 • תחלוף
 • כפל ביטוחי
 • סיבה קרובה
 • ענפי הביטוח
 • סוגי פוליסות ועוד
עקרונות ומושגים בפנסיה וגמל
מעמדו של סוכן הביטוח והיועץ הפנסיוני
חוקים ותקנות
 • חוק הביטוח הלאומי
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)
 • תקנות מס הכנסה
 • פקודת מס הכנסה
 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 • חוק חוזה הביטוח ועוד

קורסים נוספים