Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מקדים

Silabus Items: 

עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
מבנה הדוחות הכספיים
דוחות כספיים מותאמים
דוחות כספיים מאוחדים
שיטת השווי המאזני
ביאורים לדוחות הכספיים
אירועים לאחר תאריך המאזן 
הרווח למניה ומשמעותו
דוחות כספיים לתקופת ביניים 
ניתוח הדוחות הכספיים

Show on Homepage: 

85 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

קורס הכנה של BDO האקדמיה לפיננסים לבחינת הרשות לניירות ערך בחשבונאות ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה.
הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך
המבחן בחשבונאות הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

 

מטרות הקורס

 • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בחשבונאות.
 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.

הנושאים הנלמדים

 1. עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
 2. מבנה הדוחות הכספיים 
  • המאזן
  • דוח רווח והפסד 
  • דוח שינויים בהון העצמי
  • דוח תזרימי מזומנים 
 3. דוחות כספיים מותאמים 
 4. דוחות כספיים מאוחדים
 5. שיטת השווי המאזני
 6. ביאורים לדוחות הכספיים
 7. אירועים לאחר תאריך המאזן 
 8. הרווח למניה ומשמעותו
 9. דוחות כספיים לתקופת ביניים 
 10. ניתוח הדוחות הכספיים

מרצים

דרישות קדם

לא נדרש ידע מקדים

מבנה הקורס

עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי
 •  עקרון העסק החי
 •  עקרון השמרנות
 •  בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים 
 •  עקרון העלות ההיסטורית 
 •  עקרון הקבלת הכנסות להוצאות 
 •  עקרון הגילוי הנאות 
 •  עקרון המהותיות 
 •  עקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות כספיים 
מבנה הדוחות הכספיים
 1. המאזן - 
  •  מבנה קבוצות במאזן
  •  מזומנים ושווי מזומנים
  •  מלאי
  •  רכוש קבוע
  •  רכוש אחר והוצאות נדחות
  •  התחיבויות 
  •  הפרשות במאזן
  •  הון עצמי 
 2. דוח רווח והפסד - 
  •  בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות כספיים 
  •  מבנה הדוח
  •  הצגת מיסים על הכנסה 
  •  הצגת רווחי הפסדי הון 
  •  הוצאות מימון 
  •  פריטים יוצאים מהכלל
 3.  דוח שינויים בהון העצמי
 4.  דוח תזרימי מזומנים 
דוחות כספיים מותאמים
דוחות כספיים מאוחדים
שיטת השווי המאזני
ביאורים לדוחות הכספיים
אירועים לאחר תאריך המאזן 
הרווח למניה ומשמעותו
דוחות כספיים לתקופת ביניים 
ניתוח הדוחות הכספיים
 •  יחסים פיננסיים 
 •  יחסי נזילות 
 •  יחסי רווחיות 
 •  איתנות פיננסית 
 •  מדדי יעילות

קורסים נוספים