Pre Requisites: 

דירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרה, מנהלי סיכונים, יועצים משפטיים, מבקרי פנים ואנשי כספים ובקרה במוסדות פיננסיים, תאגידים ציבוריים, גופים ממשלתיים וחברות פרטיות.

Lecturers: 

רו"ח רונית כהן
ליאה צור
סבינה בירן

Learning Methods: 

6 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת מרצים: 

צוות מקצועי

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
48 שעות אקדמיות

אודות

בסביבה עסקית משתנה מוטלת על הדירקטורים ושאר נושאי המשרה, החובה לנהל מערכת משולבת ואפקטיבית לניהול סיכונים פיננסיים, טכנולוגיים, אבטחת מידע וסייבר, סיכוני ציות, ניהול משברים וניהול הממשל התאגידי.

הקורס סוקר את האקטואליה והשינויים בעולם ניהול הסיכונים, במיפוי הסיכונים השונים והתרופות להם.

המשתתפים בקורס ייחשפו למתודולוגיות שונות ומתקדמות בניהול הסיכונים בחברה, בניהול משברים ובחיזוק האחריות והממשל התאגידי.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמינים אותך להצטרף לקורס ייחודי אשר יוצק לתוכו ידע וניסיון מקצועי של שני הגופים המובילים בישראל בתחומם. התכנית משלבת תכנים מקצועיים מתקדמים, כלים יישומיים, רגולציה ופרקטיקה ניהולית.

מטרות 

 • להכשיר דירקטורים ונושאי משרה לפרקטיקות המקובלות בארץ ובעולם לניהול סיכונים אפקטיבי בארגונים.
 • להכיר את משמעות תחום ניהול הסיכונים ככלי עזר הוליסטי להנהלה ולדירקטוריון לנהל הגנות בארגון ,לייעל תהליכים וליישם את הנחיות הרגולטור.
 • לספק כלים לשיפור הביצועים העסקיים של הארגון ולעמידה ביעדים האסטרטגיים.

הנושאים הנלמדים

 

מבוא והיכרות עם עולם ניהול הסיכונים (מתודולוגיה):

 • מבוא והיכרות עם עולם ניהול הסיכונים
 • התפתחות הרגולציה ועולם ניהול הסיכונים בארץ ובעולם
 • תהליכים בסיסיים בניהול סיכונים
 • מודלים לניהול סיכונים, עולמות סיכון, מפות סיכונים

ניהול הסיכון התפעולי:

 • סיכוני מעילות והונאות
 • מדדי סיכון, בניית תוכניות לטיפול בסיכונים
 • שלבים מתקדמים בניהול הסיכון התפעולי
 • תרגיל – תהליכי מיפוי והערכת סיכונים, בניית מפת סיכונים

ניהול סיכונים פיננסיים:

 • מבוא לסיכונים פיננסים ויישומם במערכת הבנקאית
 • ניהול סיכוני מט"ח בחברה ציבורית וסיכוני מסחר בניירות ערך.
 • יישום ניהול סיכונים פיננסים בחברות עסקיות
 • המשך תרגיל – בניית מדדי סיכון KRI ותוכנית לניטור וטיפול בסיכונים

סיכונים טכנולוגיים, אבטחת מידע ואיומי סייבר:

 • רגולציה בתחום סיכוני מערכות מידע
 • סיכוני מערכות מידע וסייבר
 • ניהול סיכונים טכנולוגיים בראיה עסקית ואסטרטגית
 • אחריות נושאי משרה וסיכוני פשיעה כלכלית

ניהול משברים:

 • ניהול משברים ומו"מ
 • תרחישי ייחוס להתמודדות בעת אירוע חירום

סיכוני ציות, ממשל תאגידי וסיכום הקורס:

 • ציות, סיכונים, ממשל תאגידי ומה שביניהם. חשיבות תמהיל הדירקטוריון וממשקים בין האורגנים השונים
 • דירקטוריון, ממשל תאגידי וניהול סיכונים – הלכה למעשה ופרקטיקות בחברה ציבורית.
 • פתרון תרגיל מסכם וסיכום הקורס

ייתכנו שינויים.

 

מבנה הקורס

6 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות כל אחד

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 

קהל יעד

דירקטורים, מנכ"לים ונושאי משרה, מנהלי סיכונים, יועצים משפטיים, מבקרי פנים ואנשי כספים ובקרה במוסדות פיננסיים, תאגידים ציבוריים, גופים ממשלתיים וחברות פרטיות.

קורסים נוספים