Pre Requisites: 

לא נדרש ידע מקדים 

Lecturers: 

רו"ח אמיר לבקוביץ
אבי ישראל

Silabus Items: 

סטטיסטיקה
מימון
ניהול נכסים פיננסים

Show on Homepage: 

96 שעות אקדמיות בוגרי אוניברסיטאות במקצועות כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות, קהל רחב

מטרת הקורס

הקורס מכין בצורה המושלמת לבחינת רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון ומספק כלים איכותיים שיעזרו בצליחת הבחינה בהצלחה. הקורס נבנה ע"י מיטב המרצים בהתאם לדרישות והרגולציה של רשות ניירות ערך. 
המבחן בסטטיסטיקה ומימון הוא חלק מהמסלול הנדרש לקבלת רישיון - יעוץ / שיווק השקעות , ניהול השקעות, יעוץ/שיווק פנסיוני וסוכן ביטוח.

מטרות הקורס

 • לספק את ההכנה הטובה ביותר לבחינת רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון.
 • לספק כלים איכותיים לתלמיד שיעזרו לו בהצלחה בבחינה.
   

הנושאים הנלמדים

 • סטטיסטיקה
 • מימון
 • ניהול נכסים פיננסים

דרישות קדם

לא נדרש ידע מקדים 

מבנה הקורס

סטטיסטיקה
 • סטטיסטיקה תיאורית
 • הבנת רגרסיה פשוטה
 • משתנה מקר, תוחלת ושונות
 • הסתברות
 • התפלגות נורמלית 
מימון
 • חישובי ריביות
 • חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן
 • שיטת ערך נוכחי
 • מדד תוחלת/ שונות
 • שיעורי תשואה פנימי  
ניהול נכסים פיננסים
 • מודל הדומיננטיות
 • CAPM מודל תיק שוק
 • עקום יעילות

קורסים נוספים