Pre Requisites: 

התכנית מתאימה לחברי ועדות השקעה (מועמדים ומכהנים), לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות, מזכירי חברות, מנהלי השקעות ועוד.

Lecturers: 

דורית בן סימון
מירי בן יהושע
Edward Talmor-Gera
מולי רבינא

Learning Methods: 

 6 מפגשים, 8 שעות אקדמיות כל אחד. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 
 

 

Show on Homepage: 

כותרת מטרת הקורס: 

אודות

כותרת שיטת הלימוד: 

מבנה הקורס

כותרת דרישות קדם: 

קהל יעד
48 שעות אקדמיות

אודות

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמינים אותך להצטרף לתכנית מקצועית וייחודית לחברי ועדות השקעה בגופים מוסדיים, תאגידים ומלכ"רים.

בשני העשורים האחרונים חלה האצה משמעותית בקצב התפתחות שוקי ההון בארץ ובעולם. מגמה זו באה לידי ביטוי בגידול מסיבי במגוון אפיקי ההשקעות, בסוגי המכשירים הפיננסיים וברמת המורכבות שלהם. לצד השינויים הללו, חלה עלייה ברמת הסיכון הגלומה בהשקעות, ברמת הפיקוח הרגולטורי עליהן, וכנגזרת מכך, באופן ניהול סיכוני ההשקעות.  

בשונה מדירקטוריון, ועדת השקעות של גוף מוסדי היא אורגן ייחודי לשוק הישראלי. חברי הועדה נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה ביותר. היקף האחריות כמו גם הסמכויות שהוענקו לחברי ועדות השקעה קושר באופן מלא בין איכות הניהול לבין התשואה שמניב תיק ההשקעות לאורך זמן.

מטרות 

 • להעניק כלים ומיומנויות הנדרשות לקבלת החלטות השקעה בגוף מוסדי.
 • להכיר ולהבין את ההזדמנויות והסיכונים במגוון מוצרי ההשקעה ובדגש על ההשקעות האלטרנטיביות.
 • להקנות כלים להתמודדות עם דרישות הרגולטור.
 • להקנות כלים יישומיים לבניית אלוקציה של תיק השקעות, לפיקוח, לבקרה ולביסוס ממשל תאגידי נכון.

הנושאים הנלמדים

קורס דירקטורים ועדות השקעה

מפגש 1 - נושא המפגש: מבוא להשקעות בשוק המוסדי והקצאת נכסים:

 • פתיחה והצגת מבנה הקורס
 • מיפוי הגופים המוסדיים ותפקידי ועדות ההשקעה
 • התפתחות והתפלגות תיק ההשקעות המוסדי
 • מבוא להקצאת נכסים בתיק השקעות מוסדי
 • סקירת מוצרים, הגדרת התיאבון לסיכון וגבולות הגזרה בתיק ההשקעות
 • נקודת מבט אישית של פעיל ותיק בשוק ההון ומנהל השקעות ראשי

מפגש 2 - נושא המפגש: מקרו כלכלה והשקעות באג"ח ומניות:

 • מקרו כלכלה והתנהגות שווקים – ניתוח השפעות מקרו על רכיבי תיק השקעות
 • אג"ח – מבוא לשוק האג"ח, מח"מ ועקום תשואות
 • אג"ח – סיכונים בהשקעות אג"ח והיבטים שונים באג"ח חברות
 • היבטים בניהול רכיב מנייתי בתיק השקעות מוסדי

מפגש 3 - נושא המפגש: השקעות אלטרנטיביות:

 • מבוא וסקירת מוצרי השקעה אלטרנטיביים
 • אשראי - היבטים וקבלת החלטות
 • תשתיות ומימון פרוייקטים
 • ניתוח דגשים להשקעות בנדל"ן ושילובן בתיק ההשקעות

מפגש 4 - נושא המפגש: השקעות אלטרנטיביות:

 • Private Equity
 • מבוא לעולם קרנות גידור
 • מוצרי מדדים - קרנות נאמנות ומוצרי מדדים - ניהול השקעות אקטיבי מול פסיבי
 • סיכום הקצאת נכסים ואסטרטגיות השקעה

מפגש 5 - נושא המפגש: מבוא לניהול סיכונים בהשקעות:

 • מבוא לסיכונים בהשקעות
 • ניהול סיכונים, תרחישי קיצון, מדידת ביצועים ושיטות לניתוח סיכונים
 • סקירת דו"ח מנהל סיכונים
 • תפקיד דירקטור וחבר ועדת השקעות – היבטים רגולטוריים
 • הנחיות לתרגיל מסכם וחלוקת חומר מקדים

מפגש 6 - נושא המפגש: ממשל תאגידי ותרגיל מסכם לקורס:

 • ממשל תאגידי
 • הצגת תרגיל מסכם וחלוקה לקבוצות, דיוני שוק ותרחישי שוק אפשריים
 • תרגיל מסכם
 • הקצאת נכסים וקבלת החלטת השקעות סופית, הצגת התיק וניתוח ביצועים
 • סיכום תוצאות התרגיל והקורס וחלוקת תעודות סיום

מבנה הקורס

 6 מפגשים, 8 שעות אקדמיות כל אחד. 

הקורס יתקיים ב"גלובסקול" בית גלובס, האצ"ל 53 קומה 6 ראשון לציון. 
 

 

קהל יעד

התכנית מתאימה לחברי ועדות השקעה (מועמדים ומכהנים), לנושאי משרה בתחום ניהול כספים והשקעות, דירקטורים, מנהלי סיכונים, מבקרים פנימיים וחיצוניים, יועצים משפטיים, קציני ציות, מזכירי חברות, מנהלי השקעות ועוד.

קורסים נוספים