Lecturers: 

עו"ד עודד סלע

Show on Homepage: 

כותרת קהלי יעד: 

קהלי יעד

כותרת מטרת הקורס: 

מטרת הקורס

כותרת שיטת הלימוד: 

הנושאים הנלמדים

כותרת מרצים: 

מרצים

כותרת הנושאים הנלמדים: 

הנושאים הנלמדים

כותרת דרישות קדם: 

דרישות קדם

כותרת מבנה הקורס: 

מבנה הקורס
60 שעות אקדמיות יועצים משפטיים, עורכי דין, רואי חשבון

מטרת הקורס

המכון הישראלי לפיננסי IFI והאקדמיה לפיננסים BDO מזמינים אתכם לקורס הכשרת מזכירי חברות בכירים.

מזכיר החברה הוא החוליה המקשרת והצומת ​בין יו"ר הדירקטוריון לבין חברי הדירקטוריון, בין יו"ר הדירקטוריון לבין המנכ"ל וההנהלה, בין ועדות הדירקטוריון לבין עצמן ובינן לבין מליאת הדירקטוריון​ ובין החברה לציבור המשקיעים. על מזכיר החברה לוודא שכלל תהליכי הניהול בחברה נעשים כהלכה ובהתאם לכללי ממשל תאגידי נאות.

כדי למלא תפקיד זה עליו להיות מעורב בנושאים ארגוניים רבים, כגון: ניהול ישיבות, הכנת חומרי רקע, ניסוח החלטות ומעקב אחר ביצוען, הכשרת דירקטורים חדשים, הטמעת כללי ממשל תאגידי תקין, דיווחים לרגולטורים ועוד.
קורס להכשרת מזכירי חברות הינו ייחודי ומקיף, בדגש על חברות ציבוריות, בו ניתן ללמוד את היבטי התפקיד ולרכוש מיומנות וכלים לביצועו בסטנדרט המוביל בשוק המקומי.

מתכונת הקורס:

10 מפגשים

60 שעות אקדמיות 

שעות הבוקר

הלימודים יתקיימו בקמפוס BDO האקדמיה לפיננסים ברחוב מנחם בגין 48, תל אביב

הנושאים הנלמדים

ממשל תאגידי ועבודת מזכיר החברה

דיווחים לרשויות שונות ולציבור

היבטי פיקוח ובקרה וממשקים בין שומרי הסף לבין הדירקטוריון

התמצאות בדוחות הכספיים של הפירמה

סוגיות נבחרות בעבודת מזכיר החברה

ציות ואכיפה

ניהול סיכונים

קורסים נוספים